අඩු ගානකට හොදම Air Conditioners අපෙන්

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 1039

  • Added: March 13, 2019

  • Condition: Brand New

  • Location: Sri Lanka

  • State: Colombo

  • City: Dehiwala

  • Phone: 0719909971

  • Views: 403

Description

අඩු ගානකට හොදම AC Units අපෙන්.

ඔබගේ ඕනෑම වායු සමීකරණ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා
නව වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සවි කිරීම
ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ප්‍රවාහනය, සවිකිරීම, සියලුම අලුත්වැඩියා කටයුතු
ආයතනික වගනිම
සියලුම නඩත්තු කටයුතු Annual Agreement Basis

AC / Auto AC Instillation and Repairing
House, Office, Vehicle and industrial Air Conditioners
High Quality and warranty

9000BTU AC unite for Rs. 50000/= only (Everything from Delivery and Instolation)

Call: 071 990 9971
www.wingratecreations.com