අගන බිම් කොටසක් විකිනීමට ඇත

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 1044

  • Added: March 20, 2019

  • Condition: Brand New

  • Location: Sri Lanka

  • State: Colombo

  • City: Piliyandala

  • Phone: 0713377373

  • Views: 423

Description

කහතුඩුවෙන් අගන බිම් කොටසක් විකිනීමට ඇත

නිරවුල් ඔප්පු
120 1.5km පමණයි
පර්චස් 10ක අගන බිම් කොටසක්
නල ජලය, විදුලිය සහිතයි

මහේෂි උයන
දැන්ම අමතන්න 0713377373

Tags :