නළලින් ඉදිකර ගැනීමට අමතන්න

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 1029

  • Added: March 7, 2019

  • Condition: Brand New

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Ja Ela

  • Phone: 077 64 26 731

  • Views: 489

Description

අනුරංගි නළ ලිං ඔබගේ සියලුම වගා කටයුතු, කර්මාන්ත, ව්‍යාපාරික, ගෘහස්ථ හා පානීය ජල අවශ්‍යතා සඳහා නළ ලිං ඉදිකර ජලය ලබා දීමට රජයේ අනුමත ආයතනයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සිටින ඔබට අපගේ සේවාව ලබාගත හැකි අතර දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකදී ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා ජලය ලබා දීමට අප සහතික වන්නෙමු.

දිවයින පුරා සේවය
ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය
පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලය
උසස්ම තත්වයේ උපාංග හා නිමාව
නවීන තාක්ෂණය හා ශිල්පක්‍රම
විශ්වාසනීය සේවාව හා වගකීම

www.anurangitubewells.com