ඔබගේ සියලු ජල අවශ්‍යතා වලට නළලින් ඉදිකර ගැනීම සඳහා අමතන්න

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 1022

  • Added: March 7, 2019

  • Condition: Brand New

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Minuwangoda

  • Phone: 077 60 59 542

  • Views: 662

Description

NSS නළලිං ඉදිකරන්නෝ ශ්‍රී ලංකා ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ හා වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයේ ලියාපදිංචි කල රජයේ අනුමැතිය ලත් ආයතනයකි.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා විහිදුනු සේවය
යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කළුගල විද ජලය ලබා දීමේ ප්‍රවීණයෝ
ගොවිබිම්, වගා කටයුතු, කර්මාන්ත, ව්‍යාපාරික ස්ථාන, ගෘහස්ථ හා පානීය ජල අවශ්‍යතා සඳහා නළලිං ඉදිකිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම නාමය!

වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න
www.nsstubewells.com